МИНА ИЛРҮҮЛЭГЧ "RESCON-PRO"

     Гарретын RECON-PRO нь хөрсний дор болон гүехэн устай нөхцөлд ашиглах боломжтой шинэ дэвшилтэт технологи бүхий мина илрүүлэгч төхөөрөмж юм. Уг технологи нь хөрсөнд өндөр мэдрэмжтэй илрүүлэлт хийж онцгой (магнитит болон гематит) дохио дамжуулдаг чулуулаг газрын хөрсөнд илрүүлэлт хийснээр операторын гүйцэтгэл болон аюулгүй байдлыг нэмэгдүүлдэг.  Авсаархан, хөнгөн жинтэй, тэнцвэртэй RECON-PRO мина илрүүлэгч төхөөрөмж нь ихэнхи сорилтот ажлын нөхцөлд яг тохирсон хэрэгсэл юм.  

МИНА ИЛРҮҮЛЭГЧ "RESCON-PRO"

     Гарретын RECON-PRO нь хөрсний дор болон гүехэн устай нөхцөлд ашиглах боломжтой шинэ дэвшилтэт технологи бүхий мина илрүүлэгч төхөөрөмж юм. Уг технологи нь хөрсөнд өндөр мэдрэмжтэй илрүүлэлт хийж онцгой (магнитит болон гематит) дохио дамжуулдаг чулуулаг газрын хөрсөнд илрүүлэлт хийснээр операторын гүйцэтгэл болон аюулгүй байдлыг нэмэгдүүлдэг.  Авсаархан, хөнгөн жинтэй, тэнцвэртэй RECON-PRO мина илрүүлэгч төхөөрөмж нь ихэнхи сорилтот ажлын нөхцөлд яг тохирсон хэрэгсэл юм.  

ҮЗҮҮЛЭЛТ

 

ЗУРАГ