.

Тээврийн хэрэгсэл - Тоног төхөөрөмж

Шөнийн дуран

Авто тээврийн ослын багаж хэрэгсэл