small-logo Дээд цэс (copy)

МЕТАЛ ИЛРҮҮЛЭГЧ ХААЛГА "PD6500i"

    АНУ-ын "GARRET" үйлдвэрийн уг төхөөрөмж нь тоон системийн зарчмаар ажилладаг индукцийн метал илрүүлэгч юм. PD6500i нь тэргүүний Тоон Системийн Дохиоллын Процессорт (DSP) тулгуурласан хаалган металл илрүүлэгч бөгөөд онцгой сайн металл ялгах чадвар бүхий өндөр чанарын бай илрүүлэлттэй төхөөрөмж мөн.

 

 

МЕТАЛ ИЛРҮҮЛЭГЧ ХААЛГА "PD6500i"

    АНУ-ын "GARRET" үйлдвэрийн уг төхөөрөмж нь тоон системийн зарчмаар ажилладаг индукцийн метал илрүүлэгч юм. PD6500i нь тэргүүний Тоон Системийн Дохиоллын Процессорт (DSP) тулгуурласан хаалган металл илрүүлэгч бөгөөд онцгой сайн металл ялгах чадвар бүхий өндөр чанарын бай илрүүлэлттэй төхөөрөмж мөн.

 

 

ТАНИЛЦУУЛГА

 

     АНУ-ын "GARRET" үйлдвэрийн уг төхөөрөмж нь тоон системийн зарчмаар ажилладаг индукцийн метал илрүүлэгч юм. PD6500i нь тэргүүний Тоон Системийн Дохиоллын Процессорт (DSP) тулгуурласан хаалган металл илрүүлэгч бөгөөд онцгой сайн металл ялгах чадвар бүхий өндөр чанарын бай илрүүлэлттэй төхөөрөмж мөн.
   Самбар тус бүрийн гарах талд нь байрладаг Гэрэл Ялгаруулагч Диоднуудын (Light Emitting Diodes LED) өвөрмөц туяануудыг ашиглан толгойноос хөлийн хуруу хүртэлх хүний биеийн баруун, төв, зүүн талуудад байгаа олон байнуудыг тусдаа 33 бүсүүдэд хуваан нарийвчилан тодорхойлох болоцоотой байдаг. Хүний биеийн 32 хэсэгт гэрлэн дохиолол асч байрлалыг тогтооно. Хүний биед ямар нэгэн гаж нөлөөгүй. Хил гааль, Алтны уурхай, ЭСЯ, Онгоцны буудал зэрэг газруудад хэрэглэхэд тохиромжтой. 

Гарретын PD6500i төхөөрөмжийн нэвтрэх хөдөлгөөний тоолуур нь тухайн хаалган металл илрүүлэгчээр нэвтрэн гарсан хүмүүсийн тоо болон аюулын дохионы тоог гаргаж аюулын дохионы эзлэх хувийг тооцон гаргаж өгдөг юм.

ҮЗҮҮЛЭЛТ

 

ЗУРАГ

G}police/bagj/haalga{/AG}

Видео